Pierwszego maja 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Wydarzenie wyczekiwane od wielu lat przez całe polskie środowisko. Od tego dnia, jako fizjoterapeuta, wykonujesz samodzielny zawód medyczny. Praktykować mogą teraz jedynie osoby o potwierdzonych kwalifikacjach. Zasadność straciły weekendowe kursy i błyskawiczne szkoły rehabilitacji, co znacznie poprawia pozycję zawodową fizjoterapeutów. Należy zwrócić uwagę, że nowe możliwości oznaczają również kilka dodatkowych obowiązków. Pamiętaj o wypełnieniu ich w terminach, o których przypominamy w dzisiejszym wpisie.

31.05.2018 – obowiązkowe prawo wykonywania zawodu

Trzydziestego pierwszego maja 2018 roku kończy się okres przejściowy, pozwalający na praktykowanie fizjoterapii bez prawa do wykonywania zawodu. Musisz je koniecznie nabyć przed tą datą, aby móc zgodnie z prawem przyjmować pacjentów. Obowiązku nie należy lekceważyć. Kto bowiem wykonuje zawód fizjoterapeuty i czerpie z niego korzyści majątkowe, nie mając należytych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności lub wysokiej grzywny.

Podstawą do uzyskania prawa wykonywania zawodu jest złożenie wniosku na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, nie później niż do końca lutego 2018. Samorząd ma bowiem, w niektórych przypadkach, aż trzy miesiące na rozpatrzenie podania.  Do wniosku należy załączyć dyplom potwierdzający zdobycie kierunkowego wykształcenia.

Dyplom niezbędny do potwierdzenia kwalifikacji uzyskały, w rozumieniu ustawy:

  • osoby posiadające tytuł magistra fizjoterapii,
  • osoby posiadające tytuł licencjata fizjoterapii,
  • osoby posiadające tytuł magistra w dziedzinie rehabilitacji ruchowej lub rehabilitacji (studia rozpoczęte przed 1.01.1998),
  • osoby posiadające tytuł magistra wychowania fizycznego, które ukończyły specjalizację w zakresie rehabilitacji ruchowej (studia rozpoczęte przed 1.01.1998),
  • osoby posiadające tytuł magistra wychowania fizycznego, które ukończyły kurs specjalizacyjny z rehabilitacji ruchowej lub dwuletnią specjalizację w dziedzinie rehabilitacji ruchowej/ leczniczej (studia rozpoczęte przed 1.01.1980),
  • osoby posiadające tytuł technika fizjoterapii (przed wejściem w życie ustawy).

Wraz z uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu, zostaniesz automatycznie wpisany do krajowego rejestru. Dzięki niemu pacjent może sprawdzić, że trafia w ręce profesjonalisty. Każdy będzie mógł zweryfikować, czy fizjoterapeuta, do którego się właśnie wybiera, posiada niezbędne kwalifikacje.

Szczęśliwie, wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu można złożyć zdalnie. Procedura jest dość prosta. Nie powinna także zająć więcej niż kwadrans. Nie czekaj więc na ostatnią chwilę i prześlij swoje podanie.

01.12.2018 – rejestracja działalności w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Pierwszy grudnia 2018 roku to ważny termin dotyczący właścicieli przychodni i osób wykonujących zawód fizjoterapeuty w oparciu o własna działalność gospodarczą. Do tego dnia powinieneś zapisać praktykę w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zawiera on ewidencję wszystkich jednostek posiadających zezwolenie na praktykę medyczną na terenie Polski.

Działalność lecznicza to oferowanie klientom świadczeń zdrowotnych, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Działalność lecznicza może np. polegać na prowadzeniu szpitala lub gabinetu fizjoterapii.

Przed wpisem do rejestru musisz spełnić kilka dodatkowych warunków:

  • musisz mieć odpowiednie pomieszczenia i urządzenia. Mają one spełniać warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • wyroby medyczne używane przez ciebie do działalności medycznej muszą spełniać wymagania z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
  • w Twojej firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mają zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne,
  • Twoja firma musi mieć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Umowa ma obejmować szkody, które wynikają z udzielania albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych.

Złóż elektroniczny wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą.

31.12.2018 – obowiązkowe przejście na elektroniczną dokumentację medyczną

Termin obowiązkowego przejścia na elektroniczną dokumentację medyczną był już przekładany kilkukrotnie. 25 sierpnia weszły w życie nowe przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która przesuwa m.in. termin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. Biorąc pod uwagę determinację w działaniach obecnej władzy, możemy termin ten uznać za ostateczny.

Zgodnie z ustawą, dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie, również fizjoterapeuci mają obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej, na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Szerzej na ten temat przeczytacie tutaj. Tym samym, przepisy wyznaczające datę zerwania z papierową dokumentacją, dotyczą w równym stopniu wszystkich zawodów medycznych.