Rozwiązania wprowadzone w ramach rządowego projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (system P1) od 1 lipca 2021 roku będą obowiązywały również fizjoterapeutów. Do tej pory z platformy korzystali głównie lekarze.

Zaczniemy od zaznaczenia, że proces rejestracji do państwowej platformy nie jest zbyt przychylny dla użytkownika, ale przechodzi się go raz i z głowy. Później, już w RSQ Physio automatyzujemy dużo pracy. Nie wiemy, jak podejdą do tego inni dostawcy więc możemy tutaj mówić tylko za siebie.

Co to jest platforma P1?

Platforma P1 skrócie, to ogólnopolska baza danych medycznych w chmurze. To tam lądują między innymi e-recepty i e-skierowania, a od 1 lipca również informacje dotyczące zdarzeń medycznych. Celem całego projektu jest wdrożenie systemów informatycznych, które ułatwią planowanie i realizację świadczeń zdrowotnych, a także monitorowanie  ich realizacji, dostęp do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowanie informacji w obszarze ochrony zdrowia. W systemie P1 będą znajdowały się informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski - niezależnie od płatnika oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Poprzez Internetowe Konto Pacjenta dostęp do tych informacji będą mieli również pacjenci.

Nowy obowiązek - zdarzenia medyczne w systemie P1

Wdrożenie nowego rozwiązania umożliwi tworzenie, gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych, takich jak konsultacje lekarskie czy rehabilitacje pacjenta. Obowiązek raportowania tych danych do systemu P1 będą miały podmioty zarówno rozliczające się z NFZ, jak i te przyjmujące wyłącznie prywatnie.

Zdarzenia Medyczne składa się z odpowiedzi na pięć pytań: kto, kogo, kiedy, gdzie i jak leczył, a pisząc bardziej formalnie, P1 wymaga, żeby fizjoterapeuci przesłali informacje z oznaczeniem:
- kto? -> osoba udzielająca świadczenia
- komu? -> pacjent, któremu udzielono świadczenia
- kiedy? -> daty i godziny udzielenia świadczenia
- gdzie? -> miejsca udzielenia świadczenia
- co? -> identyfikacji udzielonego świadczenia, jak na przykład kod procedury ICD-9

Dobrze skonstruowany system odpowiedzi powinien automatyzować odpowiedź na pierwsze cztery pytania. Po stronie fizjoterapeuty pozostanie jedynie doprecyzowanie co wykonano, na przykład przy pomocy kodu procedury ICD-9. Oczywiście zakładając, że system, z którego korzystacie integruje się z P1. Dodatkowym ułatwieniem może być wbudowany w system słownik ICD-9, jednak to nie jest wymóg prawny.

Gdzie jest ten obowiązek opisany?

Dlaczego zmiany wchodzą w życie właśnie 1 lipca 2021 roku? To reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. A konkretnie art. 56 pkt 2a, który brzmi: „Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM (System Informacji Medycznej) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.”.

Dlatego właśnie nowym zadaniem fizjoterapeutów (oraz placówek medycznych) będzie przekazanie do platformy P1 informacji o przeprowadzonej wizycie pacjenta. Jednak dla korzystających z RSQ Physio prowadzenie dokumentacji medycznej nie zmieni się w wyraźny sposób. Po zakończeniu wizyty wszystkie informacje zostaną objęte przez wysyłkę zdarzeń medycznych do systemu P1 automatycznie, a aplikacja podpowie, jeśli coś będzie wymagało uzupełnienia. Nowy obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz planowanych świadczeń opieki zdrowotnej nie będzie uciążliwy dla naszych użytkowników.

Zobacz też nasz artykuł, o tym czym jest klasyfikacja ICF.

Udostępnianie EDM wejdzie później

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) to coś innego niż tzw. dokumentacja medyczna w formie elektronicznej, którą musicie uzupełniać od 1 stycznia 2021 roku. Czym jest w takim razie „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”? To zestaw kilku dokumentów, sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Początkowo udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej miało wejść w życie również 1 lipca 2021 roku, jednak ostatecznie ten obowiązek został przełożony w czasie.

EDM nie dotyczy fizjoterapeutów

Obowiązek związany z EDM nie dotyczy jednak fizjoterapeutów. Dlaczego? Ponieważ wypełnianie żadnego z dokumentów wymienionych we wspomnianym rozporządzeniu nie należy do obowiązków fizjo. Dokumentem, który mógł budzić spory, była „informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego”, ze względu na brak wskazania w tym przepisie, kto jest zobowiązany do jej sporządzenia. Kwestia ta została doprecyzowana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie wyraźnie stwierdzono, że to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do sporządzania takiej informacji dla lekarza kierującego.

Ponadto określenie „poradnia specjalistyczna” nie dotyczy miejsca, w którym wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej rozdzielono pojęcie „poradnia specjalistyczna” od wyrażeń „gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii”. Pierwsze z nich odnosi się m. in. do poradni rehabilitacyjnej, w których świadczenia udzielane są przez lekarza. Co do zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutów, to według rozporządzenia mają one miejsce właśnie w gabinetach, zakładach rehabilitacji lub fizjoterapii. Oznacza to, że fizjoterapeuci, w przeciwieństwie do lekarzy, nie są obecnie zobowiązani do sporządzania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jak przygotować się do nadchodzących zmian?

Zaczniemy od zaznaczenia, że możecie się z nami skontaktować, żebyśmy pomogli Tobie przejść przez ten proces. Sposoby na kontakt z nami znajdziecie w ostatnim akapicie. Możecie jednak ze spokojem przejść proces samodzielnie. Jest dość upierdliwy dla fizjoterapeutów, ale musicie to zrobić raz i macie z głowy. Żeby skutecznie wysyłać informacje potrzebne Wam będą dwa rodzaje certyfikatów dla Waszej placówki - WSS i TLS, które pozwalają platformie P1 zidentyfikować podmiot leczniczy.

1. Już teraz fizjoterapeuci mogą rozpocząć proces certyfikacji podmiotu w systemie P1. Aby go rozpocząć należy posiadać aktywne konto w RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) oraz pliki .CSR z żądaniem wygenerowania certyfikatów WSS i TLS. Jak wygenerować pliki .CSR?

2. Należy skorzystać z Generatora CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), który można pobrać ze strony CSZIO (https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip).  Po pobraniu trzeba wygenerować i zapisać pliki żądań: TLS.CSR oraz WSS.CSR. Wygenerowane zostaną dwa zestawy plików: TSS.CSR i TSS.JKS oraz WSS.CSR i WSS.JKS.

3. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o certyfikację podmiotu w systemie P1. Jak to zrobić? Należy zalogować się na swoje konto w RPWDL (https://rpwdl.csioz.gov.pl), podać wymagane dane w formularzu wniosku, załączyć wygenerowane pliki TLS.CSR oraz WSS.CSR i podpisać elektronicznie składany wniosek.

Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony, system P1 wyśle do fizjoterapeuty maila z zamieszczonymi linkami do pobrania plików zawierających certyfikaty TLS.PEM oraz WSS.PEM. Gdy będziemy już w posiadaniu obu plików, należy powrócić do Generatora CSIOZ i wygenerować swoje prywatne Certyfikaty P12. Jak to zrobić? Najpierw trzeba dołączyć właściwy plik z rozszerzeniem .JKS zapisany podczas generowania plików .CSR. W tym celu należy użyć hasła, które wcześniej zostało podane przy generowaniu plików .CSR. Następnie trzeba dołączyć właściwy plik .PEM pobrany z otrzymanej od CSIOZ wiadomości e-mail, a potem zapisać wygenerowane pliki Certyfikatów.P12. Tę procedurę należy wykonać dwukrotnie, dla certyfikatu TLS.PEM i dla certyfikatu WSS.PEM.

Ostatnim zadaniem jest zaimportowanie prywatnych Certyfikatów P12, czyli TLS.P12 oraz WSS.P12 do aplikacji, której fizjoterapeuta używa do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Zobacz nasze video o integracji systemu P1 z Twoim gabinetem!

Czy zmiany dotyczą wszystkich fizjoterapeutów?

Tak. A z czego to wynika? Musimy wrócić do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej systemu informacji w ochronie zdrowia: „Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM (System Informacji Medycznej) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji”. W art. 2 pkt. 15 tej samej ustawy „usługodawca” definiowany jest jako: „świadczeniodawca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz apteka”.

Idąc dalej do w/w ustawy art. 5 pkt. 41 świadczeniodawcą traktuje się:
„a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
c) (uchylona),
d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,
e) 3 podmiot udzielający opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty”.

Nas najbardziej interesuje tutaj ppkt a). Przejdźmy do jego definicji na gruncie ustawy o działalności leczniczej art. 2 ust. 1 pkt. 5: „podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5”. Definicja „praktyki zawodowej” jest zdefiniowana w tej samej ustawie w art. 5 ust. 2 pkt. 3:
„Działalność lecznicza fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna”.

Wobec tego „usługodawcą” zobowiązanym do raportowania zdarzeń medycznych na gruncie w/w przepisów jest również fizjoterapeuta.

Zmiany dla użytkowników RSQ Physio

W RSQ przyjęliśmy strategię, że będziemy wspierać użytkowników RSQ Physio w przesyłaniu wszystkich wymaganych przez prawo pól w systemie P1, wszystkie inne pozostawiając do widoku tylko w placówce medycznej. Pola wymagane przez system P1 będą w systemie wyraźnie oznaczone, żeby fizjoterapeuci mogli podjąć świadome decyzje, a samo wypełnianie było równie proste jak jest teraz, w jednym miejscu.

Już została wprowadzona możliwość wgrania certyfikatów Waszych organizacji, które są konieczne do połączenia się Waszej działalności z państwowym systemem. Dodatkowo każdy użytkownik będzie mógł do aplikacji wgrać osobisty certyfikat ZUS, który bezpłatnie mogą otrzymać także fizjoterapeuci, a który jest wykorzystany do autoryzacji (podpisu) dokumentów EDM wysyłanych do platformy P1. Wszelkie instrukcje pobrania oraz zarządzania tymi certyfikatami przedstawimy w kolejnych materiałach.

Sprawdź koniecznie jakie możliwości daje Ci dokumentacja fizjoterapeutyczna prowadzona w RSQ Physio!

Platforma P1 z RSQ Physio| Zarejestruj się!